Skip to content

Khóa học quản tượng nửa ngày

3 tiếng

chi tiết tour du lịch

Phục vụ 1 chuyến/ ngày, chuyến sáng 9:00-12:00

Lịch trình

Phí dịch vụ

Thuê trang phục quản tượng

Thức ăn cho voi

Thức ăn cho voi

Dịch vụ đưa rước 2 chiều (đi – về)

Bằng hoàn thành khóa học

Chương trình học cách quản tượng