Skip to content

โปรแกรมวิถีควาญช้างหลักสูตรหนึ่งวัน

ระยะเวลาของกิจกรรม 9:00-15:00 น.

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

บริการ 1 รอบต่อวัน รอบเช้าเวลา 9:00-12:00 น.

กิจกรรม

อัตราค่าบริการนี้รวม

บริการให้ยืมชุดควาญช้าง

อาหารสำหรับให้ช้าง

อาหารว่างและน้ำดื่ม

บริการรถรับส่ง ไป - กลับ

ประกาศนียบัตร

ELEPHANT BUDDY PROGRAMS