Skip to content

เกี่ยวกับKHAOCHEECHAN ELEPHANT VILLAGE

จุดเริ่มต้นของปางช้างเขาชีจรรย์เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2538

โดยคุณปัญจมาพร  สินสุขบริรักษ์ ได้เริ่มก่อตั้งปางช้าง บนพื้นที่ 20 ไร่เศษในตัวเมืองพัทยา เพื่อจะเป็นที่พักศัยของครอบครัวช้าง และเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจะได้เยี่ยมชมช้าง โดยมีจุดมุ่งหวังที่จะสร้างอาชีพให้แก่ครอบครัวควาญช้าง และลดปัญหาช้างเร่ร่อนที่มีอยู่ในพัทยาเป็นจำนวนมาก ณ ขณะนั้น

จากความเจริญเติบโตของเมืองพัทยากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมานั้น ทำให้ปางช้างได้ย้ายพื้นที่ตั้งมายังบริเวณเขาชีจรรย์ในปัจจุบัน บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โอบล้อมด้วยป่า และธรรมชาติที่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของช้างตามธรรมชาติมากขึ้น