Skip to content

Chương trình học cách quản tượng

Một lần trong đời với trải nghiệm vô cùng đặc biệt, được chạm, gần gũi với voi

Chi tiết tour

Một lần trong đời với trải nghiệm vô cùng đặc biệt, được chạm, gần gũi với voi và tìm hiểu được bản chất của voi. Đồng thời, cũng tìm hiểu được cuộc sống gắn bó với nhau giữa những người quản tượng với voi.

โปรแกรม วิถีควาญช้าง